Indkaldelse til Generalforsamling i Snorgaardens Rideklub Langholt 

 

Mandag den 18. marts 2024 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i rideklubbens Cafeteria, Kyvsgaardvej 26, 9310 Vodskov.                                           

Forud for generalforsamlingen er klubben vært for den traditionsrige fællesspisning for alle klubbens medlemmer og deres familier. Denne starter kl. 18.00. Menuen kender vi ikke endnu, men det er i år, Mortens Køkken der står for maden, så det bliver uden tvivl lækkert. Tilmelding til fællesspisningen er nødvendigt og bedes rettet til Lisa på 22883286 eller lisa.engsighus@gmail.com senest d. 11. marts.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab for 2023 forelægges til godkendelse.

4. Budget for 2024 forelægges til godkendes. 

5. Fastsættelse af kontingent for 2025.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

12. Uddeling af vandrepokaler.

13. Eventuelt. 


Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Lisa Kristiansen                  Er på valg, ønsker genvalg.

Maiken Winther                 Er på valg, ønsker genvalg.

Anette Bindslev                  Er på valg, ønsker genvalg.

Ida Schjoldan Sørensen      Er på valg, ønsker genvalg.

Ann Kristina Kirkegaard      Er ikke på valg.

Ida Kramer Jensen              Er ikke på valg.

Charlotte Bolivard              Er ikke på valg.

 

Suppleanter:

Steve Klemmensen

Lone Drustrup

Malene Gade Pedersen

Emilie Kjeldsen

 

Det nuværende juniorudvalg ser således ud:

Emilie Drustrup

Freja Mose

Lea Kjær Pedersen

Asta Marie Sørensen

Mathilde Sophy Kristiansen

Josefine Nøhr

 

Alle suppleanter og juniormedlemmer er på valg hvert år.

Den nuværende bestyrelse er villige til at tage en tørn mere i det kommende år, men skulle der blandt medlemmerne findes nogle, der kunne tænke sig, at deltage i det fremtidige bestyrelsesarbejde, så tøv ikke med at stille op til valg. 

Suppleanter sidder i denne klub med ved alle bestyrelsesmøder og indgår i bestyrelsesarbejdet på lige vilkår med menige bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne har blot ingen stemme i tilfælde af at skal afholdes afstemning.

Det kan også være, at der sidder nogle der kunne tænke sig at deltage i nogle af de forskellige udvalg, som får klubben til at fungere i det daglige. Dem vil vi også meget gerne høre fra.

Der er altid mange ting at tage fat på og det er her, at DU har mulighed for at påvirke klubbens fremtidige udvikling. For deltagere til generalforsamlingen er det naturligvis helt frivilligt, om man ønsker at stille op til bestyrelsen, som suppleant, eller til et udvalg eller ingen af delene. Nederst er der en oversigt over, hvilke arbejdsopgaver der pt. ligger i de forskellige bestyrelses- og udvalgsposter. Så gå meget gerne det hele igennem og se om der kunne være en eller flere af disse, der kunne være interessante for netop dig. 

 

Alle medlemmer af Snorgaardens Rideklub og familie, er naturligvis velkommen til at deltage i generalforsamlingen. Det er dog kun medlemmer af Snorgaardens Rideklub, som kan stille op til bestyrelsen og har stemmeret til diverse afstemninger (Vær obs på at man skal have været medlem af klubben i minimum 3 mdr. før generalforsamlingen, for at stille op til valg til bestyrelsen). 

 

Vi håber på en rigtig hyggelig aften, hvor vi fortæller om årets gang i Snorgaardens Rideklub og om hvad vi håber og arbejder for, at fremtiden vil bringe. Derfor håber vi, at rigtigt mange medlemmer, deltager i fællesspisning og SRLAs generalforsamling.

 

Med venlig hilsen                                                                  

Den nuværende bestyrelse 

  

 

 

SRLA Bestyrelses- og udvalgsposter og ansvarsområder

 

Formandens ansvarsområder:

Kontaktperson for:

 • Lisbeth og Olav Tjell.
 • DRF, Aalborg kommune, Arbejdstilsynet, Kriminalforsorgen. 

HR-arbejde: Ansættelse, afskedigelse skal ske i samarbejde med både undervisningsudvalget og kasserer. kontrakter, lønsatser mm.

Indkalder til bestyrelsesmøder og udsender dagsorden

Har ansvaret for arbejde med visioner, strategi og politikker

 

Næstformandens ansvarsområder:

Stedfortræder for formanden. Opgavefordelingen mellem formand og næstformand aftales mellem disse.

 

Kassererens ansvarsområder:

Udskriver regninger, samt holder øje med indbetalinger.

Deltager i indkøb.

Indhentning af Børneattester.

Betalingsopfølgninger i forhold til undervisning og facilitetsadgang.

Udarbejdelse af budget og regnskab samt fremlæggelse af disse på bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Deltager i minimum 1 bestyrelsesmøde i kvartalet.

Tømning af postkasse.

 

Sekretærens ansvarsområder:

Lave referater samt diverse andre opslag og opsætning og nedtagning af disse.

Indberetning til DRF vedrørende ændringer i bestyrelsen samt vedtægter. 

Deltager i bestyrelsesmøder.

 

                                               SRLAs udvalgsposter og ansvarsområder

 

SRLAs juniorudvalg (Emilie Drustrup, Lea Pedersen, Freja Mose, Asta Sørensen, Mathilde Kristiansen og Josefine Nøhr)

Formanden for juniorudvalget indkalder til møder, samt melder tilbage til bestyrelsen. Der skal deltage et bestyrelsesmedlem til juniorudvalgsmøderne.

Formanden for udvalget sidder med til bestyrelsesmøder for at videregive status for udvalget. Det er frivilligt om vedkommende sidder med ved resten af mødet.

Juniorudvalget udarbejder forslag til bestyrelsen om aktiviteter samt laver arrangementer for juniormedlemmerne i klubben.

 

Bane- og vedligeholdsudvalget (Steve Klemmensen, Claus Roland, Jens Nordklitgaard, Michael Jensen, Kent Kristiansen og Thomas Koch)

Udvalgsformanden indkalder til møder og uddelegerer arbejdet i udvalget.

Vedligeholder baner og anlæg samt materiale tilhørende klubben.

Lukker for vandet i hallen ved frostvejr.

Står for budget, indkøb, prioritering og planlægning af vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Indkalder til og afholder mindst to arbejdsdage om året.

 

Undervisningsudvalget (Ida Kramer, Lisbeth Tjell og underviserteamet)

Udvalgsformanden indkalder til møder og uddelegerer arbejdet i udvalget.

Tilrettelægger den månedlige plan for elevundervisning og fremsender denne til kassereren.

Står for at ajourføre undervisningslisterne.

Står for at rekvirere nye hjælpere til trækkerholdene.

Står for at arrangere ryttermærkeundervisningen.

Står for den daglige kontakt til hjælpere og undervisere, samt for koordinering af hjælpere + afløsere inkl. plan herfor og regelsæt.

Udbetaler hjælperpenge.

Står for planlægning af sikkerhedsuge i samarbejde med underviserne.

Administrator for facebookgruppen for klubbens undervisere til deling af info.

 

Sponsor- og Pr-udvalget (Charlotte BolivardMariann Riemann, Lene Mose, Kristina Dissing, Lone Drustrup)

Udvalgsformanden indkalder til møde og uddelegerer arbejdet i udvalget.

Har ansvar for: klubbens hjemmeside, kontakt til pressen, søge støtte gennem fonde, søge stævne- samt øvrige sponsorater, salg af reklameskilte i ridehal, salg af klubtøj, have kontakt og opfølgning til OK-benzin.

Opdatering af SRLAs velkomstfolder. Altid have eksemplarer udprintet, klar til uddeling samt sørge for, at der altid er nogle tilgængelige i klubben.

 

Aktivitetsudvalget (Lisa Kristiansen, Maiken Winter, Ida Sørensen, Ann Kirkegaard, Anette Bindslev, Ida Kramer, Charlotte Bolivard og Ninna Nøhr)

Står for afvikling af årets aktiviteter, som bl.a. er følgende;

Ridelejr: Lisa K, Maiken og Ida S.

Fastelavn: Ida K og Anette B.

Åbent hus: Maiken, Ann K og cafeteriaudvalget

Juniorjulefrokost: Juniorudvalget og cafeteriaudvalget

Juleskrab el. lign: Sponsor- og Pr-udvalg og juniorudvalget

Juleridetur: Ida K og Anette

Juleafslutning: Cafeteriaudvalget

Klubdage: Charlotte B. og Ninna N.

Engsighus-tur: Lisa K.

Lille ridetur: Juniorudvalget

 

Stævneudvalget (Maiken Winther, Ann Kirkegaard, Ida Sørensen, Ida Kramer, Emilie Kjeldsen)

Kontaktperson for Distrikt 14

Udvalgsformanden indkalder til møder og uddelegerer arbejdet.

Er tovholder for klubbens afvikling af stævner.

Omkring generalforsamlingen: Indsamle pokaler og indhente point.

 

Sportsudvalget (Lone Drustrup, Karoline Tjell, Emilie Kjeldsen, Sascha Pedersen, Marie Thomsen, Sofie Klemmensen og juniorudvalget)

Udvalgsformanden indkalder til møder og uddelegerer arbejdet i udvalget. Står for planlægning og afholdelse af arrangementer med og uden hest. Arrangementer kan laves i samarbejde med juniorbestyrelse.

Målsætning: Cirka et arrangement pr kvartal. Eksempler på arrangementer: ridekurser i dressur/spring, foredrag, udflugter (f.eks. DV hingstekåring/rideudstyrsforretning/stutterier).

 

Cafeteriaudvalget (Anette Bindslev, Ida Kramer, Susanne Kramer, Lone Drustrup, Lisbet Christiansen, Tove Nielsen)

Udvalgsformanden indkalder til møder og uddelegerer arbejdet i udvalget. Står for planlægning og salg fra cafeteriet, som ved stævner, fastelavn, ridelejr, åbent hus, diverse kurser og ved arbejdsdage.

Står for rengøring af cafeteria og toilet i cafeteria og stald, eller uddelegering af denne opgave blandt klubbens medlemmer (forældre).

 

Byggeudvalget (Steve Klemmensen)

Formanden er kontaktperson imellem foreningen ”Rytterstuen – Snorgaardens Rideklub Langholt” og den ordinære bestyrelse af SRLA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2021 - Ridning i juli 

Vær opmærksom på at al holdundervisning er aflyst i uge 26, da vi afholder ridelejr.

Til gengæld har vi igen i år valgt, at gennemføre holdundervisningen i juli måned, helt gratis.

Alle medlemmer, der er tilmeldt holdundervisning, har modtaget en mail heromkring (tjek evt. spam), hvor man også kan læse hvordan man tilmelder sig juli-ridning.

Rigtig god sommer til alle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nye juniorundervisere

For noget tid siden søgte vi 2 nye juniorundervisere.

 Vi kan derfor afsløre, at vi nu har fået Ida Marie Kristiansen tilknyttet Camille på onsdagens første springhold og Signe Riemann er tilknyttet Carolines første torsdagshold i dressur.

Disse hold skal de følge det næste halve års tid, hvorefter der sker en omrokering, så de får den bredeste mulige oplæring. Vi håber de bliver glade for det og ikke mindst, at I tager godt imod dem.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Kære Medlemmer, 

Hermed Retningslinjer Pr. 6. maj 2021

Der er åbnet for indendørs idræts- og foreningsaktiviteter for alle aldersgrupper og under samme forsamlingsloft. 

Der gælder følgende for de forskellige aldersgrupper:

 • Børn og unge under 18 skal ikke fremvise gyldigt coronapas
 • Voksne over 18 år (så snart man er fyldt 18år) skal fremvise gyldigt coronapas.
 • Voksne over 18 år (både udøvere og eventuelle pårørende, som ikke er nødvendige for aktiviteten) skal fremvise gyldigt coronapas for at få adgang til den indendørs aktivitet (undervisning, stævner, samlinger o.l.). Så der skal vises gyldigt coronapas til underviseren inden man træder ind i hallen, hvis man er over 18 år, også pårørende.
 •  Der er ikke krav om coronapas for undervisere, ansatte eller såkaldte nødvendige voksne for at få afviklet undervisningen.
 •  Der er ingen krav om coronapas i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter.
 •  Forsamlingsforbuddet indendørs lyder på 25 personer. Dette gælder nu alle aldersgrupper.
 •  Forsamlingsforbuddet udendørs lyder på 75 personer. Dette gælder også alle aldersgrupper.
 • Forsamlingsforbuddet i stalden lyder på 1 person til 4 m2 gulvareal. Vi anser derfor, at med den mængde plads der er i stalden, kan vi færdes i stalden som vi plejede før corona.
 • Udover arealkravet skal man naturligvis også sørge for at holde den anbefalede 1 meters afstand.
Alle over 12 år skal fortsat bære mundbind overalt indendørs, også i ridehallerne, medmindre man sidder på en hest/pony eller er underviser/trækker/hjælper.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 31. marts 2021


Kære medlemmer

 

Efter aftale med Lisbeth og Olav ser vi os nødsaget til at lukke ned for udefrakommende heste/ponyer på SRLA, frem til d. 26. april, som følge af anbefalingen fra DRF ift begrænsning af smittespredning med Herpes virus.

 

"Dansk Ride Forbund kan kun reglementsmæssigt regulere aktiviteter under DRF, herunder eksempelvis stævner, ponymålinger m.v., men det er vores anbefaling, at man ikke har åbent for adgang for heste udefra i perioden frem til den 26. april. På den måde sikrer man sig, at heste fra forskellige besætninger ikke mødes".
(Kopieret fra anbefalingerne omkring herpes virus på drfs hjemmeside).

 

Det kommer primært til at gå ud over de få der kommer "udefra", for at modtage undervisning, hvilket vi naturligvis beklager dybt, men som situationen er lige nu, må vi tage ansvar og passe bedst muligt på hestene/ponyerne.

 

OBS!
Dette gælder naturligvis også den anden vej, således at de der er opstaldet på Snorgaarden heller ikke tager udenbys i denne periode, men bliver hjemme.
Kommer man som person i/fra andre stalde end på Snorgaarden, vil vi kraftigt opfordre til, at man skifter/vasker tøj imellem besøgene, så man ikke risikere at trække smitte med igennem ens tøj.

 

Er der spørgsmål eller lign., så skriv eller ring til Formand Lisa på 22883286.

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nyhedsbrev SRLA marts 2021

Kære medlemmer

Nu går vi heldigvis mod lysere tider efter et år præget af nedlukning af elevskolen i flere omgange. Samfundet er langsomt begyndt at åbne sig op igen. Og på Snorgården betyder det, at undervisningen er startet op igen- pt. dog kun udendørs. Heldigvis har vi lys på banerne, og vejret har været nogenlunde med os her i opstartsperioden. Det er skønt med mere liv i staldene og på banerne, og dejligt for de mange ryttere i elevskolen, som endelig har fået lov til at komme ud på rideskolen igen og dyrke deres fritidsinteresse.

Vi er dog stadig underlagt forsamlingsloftet på 5 i stald og ridehal udenfor elevskolens undervisning. Det betyder, at privatrytterne stadig følger skemaet med de tildelte ridetider.

Som kompensation for den aflyste undervisning i nedlukningsperioden, vil der afholdes undervisning i ferier og på helligdage. Af hensyn til undervisernes planlægning vil der dog være tilmelding til dette.

Vi har sagt velkommen til to nye undervisere på nogle af elevholdene. Sofie Klemmensen underviser på mandagsholdene, de to første hold mandag og tirsdag samt de to første hold om torsdagen. Marie Thomsen er nu underviser på fredagsholdene.

Både Sofie og Marie har været juniorundervisere i rideklubben. Vi vil snart slå nye stillinger som juniorunderviser op. Går du med en underviser i maven, så hold øje med stillingsopslaget.

Generalforsamling

Onsdag den 25. februar afholdtes der for første gang i rideklubbens historie generalforsamling digitalt. Der var omkring 30 tilmeldte, og generalforsamlingen forløb gnidningsløst. Det var dog også den generalforsamling, der blev afviklet på kortest tid i rideklubben i mands minde. Vi håber næste generalforsamling kommer til at foregå i Langholt hallens cafeteria med fællesspisning først som vanligt. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således, at Lisa Kristiansen er formand og Maiken Winther fortsætter som næstformand. Øvrige medlemmer i bestyrelsen er Steve Klemmensen, Anette Bindslev, Ida Kramer Jensen, Charlotte Bolivard og Ann Kirkegaard. Ninna Nøhr er tilknyttet bestyrelsen som ny kasserer.

Suppleanter til bestyrelsen er Lene Mose, Mariann Riemann, Ida Sørensen og Katrine Tjell.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 5. april. Har du noget, du gerne vil have bestyrelsen skal drøfte på dette møde, kan du sende en mail til lisa.engsighus@gmail.com.

Der blev også ny juniorbestyrelse på generalforsamlingen. Den består nu af Maja Sørensen, Ida Marie Kristiansen, Signe Riemann, Lexa Bolivard, Kathrine Bindslev, Freja Porsborg og Mathilde Panduro.

Udvalg

I rideklubben har vi forskellige udvalg. I udvalgene sidder forskellige bestyrelsesmedlemmer, men har du lyst til at give en hånd med i et af følgende udvalg, så send også gerne en mail til ovenstående mailadresse: cafeteriaudvalg, bane- og vedligeholdelsesudvalg, sponsor- og pr udvalg, aktivitetsudvalg og sportsudvalg.

Træningsstævne

I weekenden 27.-28. marts holdes der træningsstævne på Snorgården. Det er tid til at få pudset formen af efter en lang vinterperiode uden stævner. Der afvikles klasser for alle klubbens ryttere. Der er dressur om lørdagen og spring om søndagen. Der er naturligvis en række restriktioner, der skal overholdes for, at vi må afholde et stævne. Så læs grundigt vejledningen, der kan findes sammen med tidsplanen for stævnet på equipe.com.

Ny adresse

Rideklubben har fået ny adresse. Vi bor nu på Kyvsgårdsvej 26 i stedet for 24. Der er sat en ny postkasse op ved indkørslen. Har du ris og ros, kan du lægge det i postkassen (eller sende en mail).

De bedste hilsner

Bestyrelsen i SRLA

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marts 2021

Generalforsamling i "Rytterstuen - SRLA" 

Generalforsamlingen i vores søsterforening "Rytterstuen - SRLA", er udskudt på ubestemt tid, grundet corona-restriktionerne. Den vil blive afholdt når gældende restriktioner muliggør at vi kan være flere samlet.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbrev december 2020

 

Her i december har vi desværre måtte lukke ned for undervisningen igen på grund af nye coronarestriktioner. Der er igen indført et strammere forsamlingsforbud, så vi kun må være 10 personer (uanset alder) ad gangen i stald, ridehal osv. Vær opmærksom på ikke at overskride max antal. Medbring kun en hjælper, hvis du absolut har brug for hjælp til opsadling. Det betyder også, at den traditionsrige juleridetur den 24. december heller ikke kan afholdes.

Forhåbentlig starter undervisningen op igen efter den 3. januar, og forhåbentligt kan vi afholde flere klubaktiviteter i det kommende forår. Bestyrelsen melder ud om opstart af undervisning efter nytår, når vi ved mere.

Byggeriet af rytterstuen i enden af den store ridehal har været i gang de sidste tre weekender. Der er nu støbt sokkel. Godt begyndt er halvt fuldent, selvom der er lang vej endnu.

Bestyrelsen planlægger at afholde generalforsamling onsdag den 10. marts 2021 i cafeteriet i Langholthallen. Der bliver ledige pladser i bestyrelsen, så har du lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet i rideklubben, er det her, du skal møde op. Indkommende forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. De sendes til formand Anette Bindslev på bindslevmail@gmail.com.

Bestyrelsen i SRLA ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21. september 2020


Siden sidst:

Vi har været ramt af coronanedlukning. Dog afvikles undervisningen nogenlunde normalt igen. Elevryttere fortsætter med at sadle op i det lille ridehus ind til hestene kommer på stald om natten. Så skal der igen sadles op i stalden medmindre andet meddeles.

Arbejdsdag:

Lørdag den 22. august var der arbejdsdag. Der mødte mange op til at give en hånd med. Der blev blandt andet skiftet hegn på springbanen, læbælterne blev trimmet, ridehallen vasket ned osv. Stor tak til alle der kom og gav en hånd med. Det var rigtigt dejligt at se en masse nye ansigter denne dag også.

Renovering af dressurbanerne:

Dressurbanerne er blevet renoveret og har fået kørt flis på, så de nu gerne skulle kunne tåle noget mere vand og er blevet bedre at ride på. I den forbindelse har bane- og vedligeholdelsesudvalget og bestyrelsen besluttet, at longering fremover skal foregå på banen bag ridehallen eller springbanen, da dressurbanerne bliver for medtaget af longering. Der er heldigvis masser af plads til det disse steder.

D-stævne:

Weekenden den 29. og 30. august afholdte vi d-stævne i dressur. Stævnet forløb godt, og vi havde fint vejr. Vi var dog nødt til at flytte stævnet indendørs om lørdagen, da der var kommet meget regn natten til lørdag. Det betød en del vand på banerne. De tørrede dog op til søndagens konkurrencer, der derfor blev afviklet udendørs. Vi havde ikke så mange starter som vanligt, men vi manglede også springdelen, som vi håber at få lov at afvikle til næste års stævner og derudover, var det også en stor konfirmationsweekend. Vi fik mange positive tilbagemeldinger fra både ryttere og dommere for et velafviklet stævnet. 

Igen var der mange nye ansigter, der hjalp til med afviklingen af stævnet. Tak til alle hjælpere og ryttere, der var med til at gøre det til en god weekend.

 

 

Klubmesterskabsstævne og stævne for elevrytterne:

Næste arrangement på Snorgaarden er vores klubmesterskabsstævne den 10. og 11. oktober. Her skal årets klubmestre i dressur og spring for både pony og hest findes. Klubmesterskabet afvikles som en procentklasse fra LB1 og opefter. Resultatet, der opnås ganges med en koeffecient alt efter, hvilken sværhedsgrad, der startes.

Der er selvfølgelig også klasser for alle andre ryttere i rideklubben, så snak med din underviser om, hvilken klasse du kan deltage i.

Dressur afvikles lørdag den 10. og spring søndag den 11.

Vi starter med hesteklasserne lørdag formiddag og ponyklasserne går herefter. Holdridning og LD vil være de sidste klasser, der afvikles lørdag eftermiddag.

Har du profil på Go! tilmelder du via denne. Resten tilmelder på seddel i den lille ridehal og spring på opslagstavlen i stalden.

Når vi afholder stævne, har vi brug for hjælpere. Har du part eller egen hest/pony og skal starte, skal du også hjælpe. Du må selvfølgelig også meget gerne hjælpe selvom, du ikke skal starte. På opslagstavlen i stalden hænger hjælperlisten. Her kan du skrive dig på samt læse om, hvad de forskellige ting, man kan hjælpe med, går ud på.

Oprydning:

Vi går den mørke og kolde tid i møde. Det betyder, at vi snart skal til at bruge ridehallen en hel del mere. 

Det gælder stadig, at der skal samles klatter op efter hesten/ponyen. Dette skal gøre for at forlænge bundens levetid. Vi bruger mange penge på at vedligeholde bunden i forvejen, så jo længere levetid, den har, jo færre penge kommer det til at koste dig.

Så husk at samle op og vær gode til hjælpe hinanden. Mange trækker en runde i hallen med deres heste, inden de sætter sig op. Så kunne man jo lige tage greben med og samle nogle klatter op for andre, inden man satte sig op…

Vi kommer også til at bruge opsadlingspladserne i stalden endnu mere her i vinterperioden. Her gælder det også om at rydde op efter sig, inden man trækker ud af stalden for at ride. Fej og ryd op i spiltovet, inden du forlader det. Ingen synes, det er fedt at trække sin hest ind i et spiltov, hvor der ligger hestelort, en grime, strigler og en kæmpe bunke hår i forvejen. Skider din hest på vej ud af stalden, skal du også samle op, inden du trækker ud. Der er ingen, der gider at gå og jokke i en hestelort på staldgangen, mens du er ude at ride. Men igen hjælp hinanden, så går det meget lettere.

 

Cafeteriabyggeri:

Vi er ved at være så langt i planlægningen af byggeriet af cafeteria/velfærdsområdet i enden af ridehallen her i efteråret. I den forbindelse skal vi selvfølgelig bruge noget hjælp. Hold øje med mere info om dette. Det vil også betyde, at der kommer til at være støj og uro i ridehallen i nogle weekender. Vi vil informere om dette på forhånd, så man kan planlægge sin ridetur, hvis man vil undgå dette.

Afbud til undervisning:

Husk at melde afbud til underviserne, hvis du er forhindret i at komme i så god tid som muligt. Send en sms til underviseren.


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
15. maj 2020
 
 Plan for elevskolen og privatryttere fra 11. maj til og med 7. juni. 2020

 

Elevskolen (og hel- og halvparter ift. opsadling)

·        Holdundervisning starter op fra mandag d. 11. maj. Holdene er blevet rykket lidt rundt på og tiderne ligeså, så ikke vi overstiger 10 Pers pr bane. Alle mand rider dog samme dag som sædvanligt. Har man ikke mulighed for at ride i den kommende periode, så skriv til Susanne Kramer på lerbaek45@gmail.com.

·         Det kan ikke garanteres, at det er samme pony der bliver stillet til rådighed som der plejer. Vi forsøger at have de samme ponyer i omløb på dagen, så der kun skal sadles op og af én gang pr. dag. Derved undgår vi for mange i opsadlingsområdet osv.

·         Undervisningen kommer primært til at foregå på springbanen eller i naturen. Dog vil de to første fredagshold være delt i to og derfor må der tages en bane mere i brug.

·         Den lille ridehal er lavet om til opsadlingsområde for elevponyer og hel- og halvparter. Hver pony får sit eget område i hallen og udstyret er til rådighed samme sted.

·         Alle parter skal aflevere ponyernes udstyr(rengjort) i den lille ridehal, senest søndag aften d. 10. maj, så det er klar til undervisning mandag.

·         Partrytterne skal være obs. på hvornår ”deres” pony er ledig til eget brug. Ydermere skal man være obs. på hvornår der sadles op/af i elevskolen og byttes ponyer imellem holdene, da der ikke må være flere i den lille ridehal på de givne tidspunkter.

·         Kun undervisere og hjælpere assisterer børnene med op- og afsadling.

·         Alle undervisningstimer starter og slutter i den lille ridehal.

·         Dagens første hold møder i den lille ridehal kl. 16.00 og henter ponyer sammen med underviseren/hjælpere. Alle derefter møder i den lille ridehal ved undervisningsstart og IKKE før.

·         Alle skal bære handsker, både under opsadling og ridning. 

·         Hver rytter skal aftørre/rengøre ponyens udstyr efter endt time. Underviseren/hjælperne hjælper med dette.

·         I denne periode, kan vi desværre ikke udlåne hjelme og sikkerhedsveste. 

·         Forældre/pårørende skal opholde sig i bilen på parkeringspladsen, imens børnene modtager undervisning og sadler op/af.

·         Det er muligt at ride holdundervisning på alle helligdage/fridage i den kommende periode og der bliver ingen sommerferie for elevskolen i juli måned. Denne måned er stadig betalingsfri og dermed en kompensation for betaling den seneste tid. I må allerede nu, meget gerne meddele om I ønsker at ride undervisning både på helligdagene/fridagene og i juli måned. Skriv til Susanne Kramer på lerbaek45@gmail.com.

 

Privatryttere (herunder selvfølgelig også partryttere)


 • Privatrytterne for adgang til at ride, tilse og fodre hele dagen, forudsat at alle mand kan tælle til 10 og der dermed ikke bliver forsamlinger over 10 pers. pr område. Hvis det skønnes at der bliver problemer med dette, kan vi være nødsaget til at trække den frie adgang tilbage igen.


 • Opsadling foregår ved de allerede indrettede opsadlingspladser ved cafeteriet. Partryttere dog i den lille ridehal.


 • Dressurbanen ved siden af hallen må benyttes af op til 10 pers inkl. dem der sadler op. De to andre dressurbaner må benyttes med op til 5 pers pr. bane. Springbanen må benyttes af op til 10 pers, men er forbeholdt elevskolen alle hverdage fra kl. 16.00 – 20.30.  Al ridning skal fortsat foregå udendørs.


 • Under fredagens elevundervisning fra 16.00 – 19.30, er vi nødsaget til at lukke for al privat ridning. Holdene her må nødvendigvis deles i flere hold, grundet mange trækkere/hjælpere og derfor skal benytte flere baner.  


 • Der åbnes op for eneundervisning for dem med parter og egne heste, men kun lørdag og søndag. Kun én ad gangen, så der skal koordineres imellem underviserne. Snak derfor sammen, jer der ønsker eneundervisning og få lavet et system.


 • De private der kommer udefra, må igen komme på SRLA og benytte facilliterne.


 • Forældre/pårørende skal opholde sig i bilen på parkeringspladsen, når man har hjulpet med opsadling eller lign., medmindre det er nødvendigt at assistere under ridningen. Her tænkes der på de urutinerede ryttere.

 

 

Alle medlemmer


 • Toilettet i cafeteriet åbnes igen. Der vil være daglig rengøring. Derudover vil der være aftørringsservietter til rådighed, som vi opfordre alle brugere til at benytte til aftørring af kontaktpunkter (dørhåndtag, håndvask, toiletsæde osv.), efter hvert toiletbesøg.


 • Ridelejren i uge 27 forventes at blive afholdt, men muligvis uden overnatning og muligvis med madpakke hjemmefra, alt efter hvordan det hele ser ud, når vi kommer længere hen. Tilmelding og yderlig information om dette kommer senere.


 • Er man syg eller blot har de mindste sygdomstegn, skal man blive hjemme.
 • Vi forventer at alle overholder myndighedernes anbefalinger, hold afstand, vask hænder ofte, host og nys i ærme. 
 
 
17. marts 2020
 

Vigtig info vedr. lukning af Snorgaarden.

Jævnfør statsministerens seneste udmelding, hvor det forbydes at samles mere end 10 personer, samt at sportsforeninger og lign. skal lukke ned fra i morgen kl. 10.

Bestyrelsen har hertil aften snakket med Lisbeth og Olav.
Det er her blevet besluttet at Snorgaarden lukkes helt ned fra i morgen onsdag, den 18. marts 2020 kl. 10.00 og indtil videre til og med den 30. marts 2020.

Lisbeth og Olav passer og tilser heste/ponyer som vanligt og de vil forsat komme ud på fold dagligt.
Hvis der skulle ske noget med en hest/pony i perioden, vil Lisbeth og Olav selvfølgelig kontakte ejer og derefter lave en aftale. Er der helt specielle hensyn til en enkelt hest/pony, må man lave en særaftale med Lisbeth og Olav, om hvorvidt de vil udføre opgaven.

Det er tilladt at tilse sin hest/pony på folden, men man må KUN færdes mellem parkeringsplads og fold, og KUN hvis det er strengt nødvendigt.

Hvis vi i denne tid skal se det fra den postive side, så må det være at alle ponyer og heste får 14 dages velfortjent ferie??

Pas på hinanden derude??

Vh. Bestyrelsen, Lisbeth og Olav

 
 
 

11. marts 2020
 

SRLa vælger at følge statsministerens seneste udmelding i forhold til coronavirus og aflyser undervisning fra i morgen torsdag den 12. marts og 14 dage frem.
Ligeledes aflyses E-stævne den 28. og 29. marts.

Vi følger situationen tæt og ovenstående er gældende indtil yderligere udmelding fra Folketinget. Vi informerer hurtigst muligt ved ny udmelding. ??‍????

Vh Bestyrelsen

 
 
  
5. februar 2019

????Årets Kammerat og Årets Bommert????

 Hvert år under årets generalforsamling, vil Bestyrelsen uddele pokalerne ”Årets Kammerat” og ”Årets Bommert” baseret på det foregående år!

- Årets Kammerat bliver givet til en dreng eller pige der igennem året har udvist kammeratskab i dagligdagen såvel som på stævnebanen. Kammeratskab både i form af en hjælpende hånd, et ekstra smil på en dårlig dag eller den person man altid ved man kan regne med, men også i forhold til at kunne være den smilende ven/veninde der under et dårligt stævne er der til at lytte eller få smilet frem igen.

- Årets bommert bliver givet til en pige eller dreng der i løbet af året har gjort noget mindre heldigt. Er personen kommet afsted til stævne og har glemt halvdelen af sit udstyr, eller har måske slået den største prut under en springtime skal personen hyldes her. Det gives til den person der, måske uden helt at tænke over det, skaber mindeværdige og sjove situationer og som lidt for ofte kommer galt afsted.

Vi i Bestyrelsen kender ikke til alle de ”gode historier” i rideklubben og vi har derfor brug for jeres hjælp. Hvis i kender til en eller flere der fortjener en af disse pokaler, så skriv navn, hændelse(r) og hvilken pokal vedkommende skal modtage og send det til Maiken på mail maiken192@hotmail.com eller på sms 22422218. Begge pokaler bliver uddelt på baggrund af indsendte forslag sammen med hvad bestyrelsen har oplevet på rideskolen i løbet af året.

De indsendte forslag skal være Maiken i hånde senest 14. februar 2019.

 

????MEST VINDENDE EKVIPAGER 2018????

Traditionen tro vil vi til generalforsamlingen kåre SRLA's mest vindende ekvipage for 2018, i henholdsvis pony dressur, pony spring, hest dressur og hest spring, og det er derfor nu i skal indsende jeres resultater!

Konkurrencen er for alle medlemmer af SRLA, uanset hvor lidt eller meget man har opnået placeringer til stævner i 2018. Alle stævneresultater fra E-stævner og opad gælder, selvfølgelig under den forudsætning at DRF's OUT-regler er overholdt.

Man kan læse mere om point m.m. på hjemmesiden, www.srla.dk, under stævner. I forhold til placering i en stilspringsklasse får man point efter hvilket stævne det var i (e, d eller c stævne) og hvilken højde stilspringsklassen var i (ld, lc osv). Derudover bliver der lagt 1 point yderligere til da vi har vurderet at det er sværere at opnå en placering i disse klasser.

Resultaterne skal være Maiken Winther i hånde senest D. 14. feb.´19, enten personligt eller på mail til maiken192@hotmail.com

 
Vandrepokalerne der blev uddelt sidste år, skal ligeledes være Maiken i hånde seneste d. 14. februar 2019, så de kan blive graveret til de nye vindere der skal modtage dem under den kommende generalforsamling. 
 
 
 
15. januar 2019
 
Generalforsamling 2019 - sæt kryds i kalenderen allerede nu! :-)
 
Datoen for årets generalforsamling er hermed fastsat. Den bliver afholdt torsdag d. 28. februar kl. 19.00 i Langholt hallens Cafeteria. 
Under generalforsamlingen vil årets priser blive uddelt; De mest vindende ekvipager, Årets kammeret og Årets bommert.  
Der er traditionen tro fællesspisning kl. 18.00, inden generalforsamlingen begynder. Menuen står på pulled pork burgere :-) Fællesspisningen er for alle klubbens medlemmer og deres familie, og ganske gratis.
Vi håber at så mange som muligt har lyst til at deltage både til spisning og generalforsamlingen. 
Den officielle indkaldelse kommer på mail til alle medlemmer inden længe. 
 
 
 
 
7. januar 2019
 
Farvel til Lisbeth og velkommen til de nye undervisere.
 
Som de fleste nok har hørt, så er Lisbeth Vestergaard Grøn desværre stoppet som underviser. Først på de to sidste hold om tirsdagen og nu, pr 1/1 2019, også på de to sidste hold om torsdagen. Det er vi meget kede af, da Lisbeth har været utrolig vellidt i klubben og hjulpet rigtig mange af vores ryttere og ikke mindst forældre. Først og fremmest har hun med stor indlevelse og engagement, undervist mange af vores unge og lidt ældre ryttere. Derudover har hun stået til rådighed på stævnepladserne, for flere af vores stævneryttere, både herhjemme på SRLA men også på udebane. Sidst men ikke mindst, har hun været en stor hjælp for mange forældre bl.a. i stævnesituationer, hvor det indimellem kan være rigtig svært at navigere som forældre.
Tusind tak Lisbeth, for den tid du har været en del af SRLA.
 

Som afløser for Lisbeth har vores faste underviser Ida Kramer Jensen, overtaget de to sidste hold om tirsdagen. Ida havde tidligere de to første tirsdagshold, men de er nu blevet videregivet til vores nye faste underviser Signe Gadgaard Jensen. Signe har været en del af SRLA i mange år, både som rytter, men også som juniorbestyrelsesmedlem, hjælper og juniorunderviser.
Afløseren for Lisbeth på de to sidste hold om torsdagen er pr. 10/1 2019 Caroline Toft Jensen. Caroline er tidligere medlem af SRLA, hvor hun både var rytter, juniorbestyrelsesmedlem, hjælper og juniorunderviser. Caroline kender derfor klubben rigtig godt.
 

Vi håber at alle vil tage godt imod de nye undervisere :-)

Velkommen til SRLA Dressur kursus 14. og 15. januar 2023 med Bente Thagaard J

Bente er B+ dommer i dressur og har bla. dømt ved DM og EM

Alle kan være med - kurset deles op og tilpasses de tilmeldte ekvipager.

Kurset er for alle ryttere med egen hest/pony eller part.

Program:

Lørdag:

 • Praktisk dressur undervisning hvor deltagerne inddeles i niveauer. Vi tilstræber at man kommer til at ride 2-3 ekvipager ad gangen og der rides ½-1 time alt efter hvor mange der er pr hold. Der rides både før og efter frokost/teoriundervisning. 
 • Kl 13.00 serveres der frokost og samtidig er der ca. 1 times teoriundervisning. Der undervises bl.a. i træningsskalaen og hvilke andre parametre der dømmes ud fra. 

Søndag formiddag:

Vi afholder ministævne/programridning hvor man efter programmet får en evaluering samt gode råd med på vejen. Man kan ride 2 programmer pr ekvipage. Man vælger selv de programmer man gerne vil ride – om man evt. vil have evaluering til de programmer man har redet ofte eller om man skal prøve noget nyt af. Man kan ride samme program 2 gange eller to forskellige programmer.

 

 

Tilmelding:

Tilmelding sker via Klubmodul – frist 6/1 2023

Pris pr ekvipage: 350kr

Du er først tilmeldt, når der er indbetalt vis klubmodul.

Samtidig med tilmelding vil vi gerne du skriver en sms til Lone M Drustrup på tlf.: 51880558 med følgende oplysninger:

 • Hvilket niveau du rider på
 • Hvilke udfordringer du har og er der noget du gerne vil have fokus på i undervisningen.
 • Eventuelle spørgsmål til Bente. Bente vil meget gerne svare på spørgsmål på dagen, og vil gerne om muligt forberede sig. 

Info og spørgsmål vil blive sendt samlet til Bente forinden.

 

 

Vi glæder os til at se jer til nogle lærerige og inspirerende dage.

Julehilsener fra Sportsudvalget J

Hold i dag

Instagram