Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden og ellers efter behov. Du kan læse de seneste referater herunder.
Har du et punkt til et bestyrelsesmøde, eller blot et spørgsmål til bestyrelsen, er du meget velkommen til at lægge en seddel i postkassen i stalden. Så drøfter vi sagen på næstkommende bestyrelsesmøde.
 
 
Referat bestyrelsesmøde den 18/11 2019
Afbud fra Sanne og Maiken
1. Velkommen
Lisa byder velkommen
2. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
3. Juniorudvalg
1. Status
Holder møde tirsdag d. 19. for at planlægge det sidste til julefrokosten den 23. november fra 17.30-22.00 på kasernen. Der 17 tilmeldte dd.
Planlægger en skøjtetur i slutningen af januar/ starten af februar til skøjtehallen med efterfølgende spisning.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter
1. D-stævne d. 12.-13. okt.
Da det var flyttet indendørs, var dressurdagen om lørdagen lang. Der var
det max antal starter, vi kunne nå at køre igennem lørdag, så vi måtte lukke for efteranmeldelser i dressur. Der var meget stille i cafeteriet om lørdagen, mens der var mere gang i den om søndagen under springningen. Der blev tjent flere penge søndag.
2. Forældre-opsadlings-kursus d. 26. oktober
Det gik godt, og det var hyggeligt. Forældrene var meget interesserede og lærevillige. De mente, at det fint kunne afholdes en gang om året. Der manglede dog nogle af de forældre, der måske havde mest brug for det.
5. Emner til orientering/drøftelse
1. Status økonomi
Der er nogle, der glemmer at opdatere deres betalingskort, så de ikke betaler.
Det kunne være godt, hvis der blev tilføjet i velkomstfolderen, at man ikke har en plads på et hold, så længe man ikke har betalt.
Der er styr på betaling af undervisning og facilitetsgebyr.
2. Status projekt ”Ny rytterstue”
Status quo
3. Generalforsamling februar ’20
Lisa laver en forespørgsel om cafeteriet i hallen er ledigt tirsdag den 25/2.
Der serveres pulled pork-burgere til spisning inden.
4. Møde med Mathias og 5 spring”elever”
Lisa har holdt møde med Mathias og 5 elever om en episode i en springtime. Der har efterfølgende ikke været problemer.
5. Opsigelse som fredagshjælper-koordinator
Den nuværende koordinator har sagt sin stilling op pr 31/12. 
Der skal derfor findes en eller to nye. Der er forslag om to nye, der skal høres, om de er interesserede. 
6. Brug af beridere på SRLA

7. Springhold antal ryttere i forhold til pris og afsat tid
I gamle dage kunne der være 6 ryttere på et hold, der varede 50 minutter. Det kostede 300 kr.
Nu er ponyholdene kun på 30 minutter med 3 ryttere, og det koster stadig 300 kr. Kan underviser ikke få det til at fungere, laver vi det om til 6 mands hold, der rider 50 minutter.
8. Henvendelse ang. opsadling på 2. tirsdagshold
Der er kommet en henvendelse om hjælp til opsadling på et hold, der egentligt skulle kunne sadle op selv. Der er blevet snakket med denne forælder og fundet en løsning. 

6. Status på kommende aktiviteter
1. Juniorjulefrokost d. 23/11
Se punkt 3.
2. Juleskrab
Er sat i værk
3. Juleafslutning uge 51
Mandag: Lisa
Tirsdag: Anette/Lise
Onsdag: Susanne
Torsdag: Dennis
Fredag: Signe/Ida
4. Sikkerhedsuge dato?
Der fastsættes en uge først i januar på en senere dato.
5. Hjælper/trækker infodag dato?
Der fastsættes en dato først i det nye år.
7. Nyt fra udvalgene
1. Bane- og vedligeholdsudvalg
Der skal købes salt og saltes i ridehallen. Der skal bruges 600-800 kg på en 20*40m bane.
2. Undervisningsudvalg
Se tidligere punkt
3. Cafeteriaudvalg
4. Stævneudvalg
Lisa foreslår, at vi ansøger om at få lov til at afholde et C -stævne næste år i juni, juli eller august. Bestyrelsen synes, det r en god ide. Stævneudvalget arbejder videre med dette forslag.
5. Sponsor og pr udvalg
Der er blevet smidt 3 sikkerhedsveste ud. Der er ikke mange tilbage i skabet. Der skal ansøges ved fonde om indkøb af nye.
6. Aktivitetsudvalg
7. Sportsudvalg
Har planer om at afholde programridningskursus først i det nye år.
8. Equitourudvalg
9. Byggeudvalg

8. Eventuelt
Susanne efterlyser et stereoanlæg til den lille ridehal. Anette sætter Klaus på sagen.
Vi skal have genopfrisket, at man skal have et øre fri, hvis man rider med earplugs, da det skaber farlige situationer, hvis man ikke kan høre ryttere der skal passere bagfra.
Nyt møde: Mandag den 6. januar kl. 18.30.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af bestyrelsesmøde den 7/10 2019
1. Velkommen
Næstformanden byder velkommen.
2. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt
3. Juniorudvalg
1. Status
Afbud fra Freja. Udvalget holder møde i morgen d. 8/10.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
a. Kursus v/ Grethe Keller d. 8. september- Ann
Der var 4 ryttere tilmeldt. Det forløb godt.
Der er ønske om et dressurkursus med en dressurdommer. Sportsudvalget sætter det på dagsordenen til deres næste møde.
b. E-stævne d. 14.-15. sep. – Maiken
Forløb godt. Flere startende end sidste år. Mange tilskuere.
Godt vejr om lørdagen. Søndag blev springningen flyttet indendørs på grund af regn.
Næste år skal der laves regler for, hvilke klasser man mindst må starte, da vi oplevede, at en del startede under niveau.
c. Kvartalsarrangement- kursus i trailerlæsning d. 22. sep. -Ida
Arrangementet blev aflyst på grund af for få deltagere. Mange syntes, det var for dyrt og meldte derfor ikke til.
d. Arbejdsdag d. 28. sep. -Lisa
God dag. Der var god tilslutning og alt på listen blev lavet.
5. Emner til orientering/drøftelse:
a. Status økonomi- Louise
Det ser ud til, at der bliver et overskud på omkring 20.000 i år.
Den manglende ponyleje er betalt til Lisbeth og Olav.
Der kommer en del mere ind på undervisningen, da der er kommet flere på de forskellige hold.
Det går godt med at få folk til at melde til på Klubmodul.
Det er bare sværere at holde styr på dem, der ikke rider holdundervisning, men skal betale facilitetsadgang osv.
Det vil være en hjælp for Louise, hvis underviserne går ind og krydser rytterne på holdene af hver gang til undervisning.
Vi er et erhvervsabonnement hos Eniig, og det er ret dyrt. Vi skal have fundet ud af, om vi kan stoppe abonnementet eller få det billigere. Vi skal have opsagt Fullrateabonnementet. Det er ikke nødvendigt med to internetabonnementer.
b. Status projekt ”Ny rytterstue”- Dennis
Der har været møde med Tommy Heby for 3-4 uger siden, for at han kunne indhente priser på materialer. Han har kontakt til to forskellige leverandører, hvor der afventes svar.
c. Sikkerhedsuge- Anette
Der er kommet en henvendelse fra nogle forældre, der synes, det var problematisk at aflyse undervisningen en gang for at holde sikkerhedsuge. Vi forsøger at forklare forældrene, at sikkerhed vægter højest på SRLA, og alle elever på begynderholdene skal igennem det. Lisa laver en kollektiv skrivelse til forældrene.
Vi afholder en sikkerhedsuge inden jul.
d. Holdflytning tirsdag til et andet tirsdagshold- Anette
Der var for kort frist, da nogle af eleverne skulle flyttes fra et tirsdagshold til et andet, da der ikke var hjælpere på det nye hold. Det syntes, nogle forældre ikke, de var informeret godt nok om.
e. Hjælper/trækker infodag- Lisa
Lisbeth vil gerne, at vi afholder en hjælper/trækker infodag, da der er kommet mange nye hjælpere. 
Signe og Ida finder en dato, arrangerer og afholder kurset.
f. Træner 1- kursus- Lisa
Vi venter med at sende nogen afsted til 2020, da vi gerne vil have tilsagn fra Lions, om at de vil støtte projektet.
g. MobilePay- Lisa
Lisa har kontaktet MobilePay for at høre, om de har oprettet en sag på rideklubben. Lisa har søgt om at få et MobilePay-nummer
og har snakket med dem. Hun kontakter dem igen.
h. Ryttermærker 2019
Julie Stetkær vil gerne undervise. Vi skal først finde ud af, om der er tilslutning til ryttermærkerne. Der sendes info ud om det.
i. Juleskrab
Steve henter juleskrabene. Ida og Lisa er tovholdere på uddeling og indsamling.
6. Status på kommende aktiviteter
a. D-stævne d. 12.-13. oktober- Maiken
Afholdes indendørs. Lørdag bliver lang, og der skal varmes op udenfor. 
b. Forældre-opsadlingskursus 26. oktober- Maiken
Der er sidste tilmelding den 24. oktober, der er tilmelding via Klubmodul. Det er underviserne, der arrangerer og afholder.
7. Nyt fra udvalgene
a) Bane-og vedligeholdelsesudvalget
Der skal repareres hegn på springbanen.
Ridehallen skal saltes. Ann undersøger, hvor meget salt der skal i bunden og giver Steve besked.
b) Undervisningsudvalget
Mathias vil gerne dele hesteholdet op i to halve timer.
Lisa foreslår, at ponyholdene lægges sammen, og han så selv deler dem op.
c) Cafeteriaudvalget
Er klar til weekendens stævne
d) Stævneudvalget
Se tidligere punkt
e) Sponsor- og pr-udvalget
f) Aktivitetesudvalget
g) Sportsudvalget
Forslag om sidste kvartalsarrangement kunne være et dressurkursus med programridning med en underviser og en dressurdommer.
h) Equitourudvalget
Intet nyt
i) Byggeudvalget
Se tidligere punkt
8. Eventuelt

Næste møde: 18/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 2/9 2019 
Dagsorden:
1. Velkommen
Afbud fra Lise 
2. Godkendelse af referat.
Der har været en ændring på en dato til et møde i undervisningsudvalget.
3. Juniorudvalg (Freja, Sofie K, Marie, Ida Marie K, Caroline BT og Signe R.)
1. Status
Intet nyt
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
1. Engsighus-ridetur d. 17.-18. aug. – Lisa
10 deltagere. Det gik, som det plejede. Vejret var regnfuldt.
Måske skal turen flyttes frem til sidst i juli, så vejret forhåbentligt er bedre.
2. Åbent hus d. 31. aug. – Maiken
 Godt vejr. Der var rigtigt mange mennesker. Meget positiv feedback fra forældre til de deltagende børn.
Der var ikke kage nok til alle. Det gik især ud over dem, der hjalp med at lukke ponyer ud.
Måske skal vi starte arrangementet tidligere og så fx. starte en grill op og sælge pølser og brød.
Vi kan evt. også lave en løs forhåndstilmelding, så vi har et overblik over, hvor mange mennesker der ca. vil komme.
Der skal være flere hænder til at hjælpe med afviklingen af de forskellige opvisninger til at hjælpe med at få ryttere op og ned af ponyer osv.
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Louise vil tjekke, om der er økonomi til at købe sand til ridebanerne.
Ponylejen skal stige med 25 kr igen.
Maiken stopper som konsulent på  første fredagshold ved udgangen af september. Lisa snakker med Louise om løn.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis
Der har været møde med Tommy Heby, der har kontakter til folk i byggeverdenen. Han vil indhente priser ved folk i branchen og vende tilbage, når han har disse.
3. Forældre-opsadlings-kursus – Maiken
Der er kommet en opfordring fra forældre til at lave et opsadlingskursus for disse, så de kan blive mere selvhjulpne og aktivt hjælpende.
Maiken laver et opslag og underviserne og juniorunderviserne varetager undervisningen på kurset. Kurset afholdes den 26. oktober. 
4. Ryttermærker 2019? - Lisa
Vi vil forsøge at udbyde ryttermærke 1 og 2. Lisa hører Julie Flensted Vilsbæk, om hun er interesseret i at afholde.
5. Status på kommende aktiviteter:
1 Kursus v/ Grethe Keller d. 7.-8. sep.? - Ann
Kurset afholdes som et programridningskursus om søndag eftermiddag.
2 E-stævne d. 14.-15. sep. – Maiken
Maiken laver et opslag. 
3 Kvartalsarrangement – kursus i trailerlæsning d. 22. sep. – Ida
Der skal være mindst ti tilmeldte. Sidste frist er søndag den 8. september.
4 Arbejdsdag? – Steve
Lørdag d. 28. september 10.00-15.00
Steve laver opslag
Banerne er lukket i tidsrummet, og vi starter med rundstykker.
5 D-stævne d. 12.- 13. Okt.- Maiken
Maiken forsøger at tilføje en LA4 dressur for pony om lørdagen.
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Tom, Bent, Michael, Kent).
Mangler stolper til hegn.
Nye større dyser til vandingsanlægget i ridehallen er i restordre.
2. Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth T.)
Har holdt mødet og rokeret rundt på nogle af holdene.
3. Cafeteriaudvalg (Susanne, Lise, Sanne og Anette).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida, Signe og Sascha).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve, Lisa, Anette og Helle).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Ida, Signe og Maiken).
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt   
Vi undersøger om der er mulighed for at sende Ida og Signe afsted på Træner 1 kursus i oktober.
Dato til bodegatur: 16. november. Susanne arrangerer.
En nabo har henvendt sig omkring ridning på hans mark. Lisa laver et opslag om regler for turridning.
 
Nyt møde 7. oktober kl. 18.30.                                   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat bestyrelsesmøde den 12. august 2019
Pkt. 1 Velkommen
Lisa byder velkommen
Afbud fra Dennis
Pkt. 2 Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
Pkt. 3 Juniorudvalg
Status- gennemført aktivitet: Hyggeweekend m. fællestur til Fårup d. 11. august
Holdt planlægningsmøde tirsdag den 6. august omkring hyggeweekenden.
Fårupturen gik godt.
Pkt. 4 Evaluering af gennemførte aktiviteter:
1. Kvartalsarrangement-10. juni DM Equitour
Hyggelig dag. Omkring 17 deltagere, hvor SRLA sørgede for madpakke.
2. Ridelejr
Det gik godt. Positiv feedback fra forældre.
Nogle af de ældre deltagere har udtrykt utilfredshed med, at mobiltelefonerne var inddraget.
Det vil være med et system, der sorterer dem fra, som ikke er selvhjulpne med hestene på trods af, at de er over 11 år.
Pkt. 5 Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi
Ingen melding fra Louise
2. Status projekt "Ny rytterstue"
Der skal holdes møde på et tidspunkt
3. Nye undervisere på Maikens hold
Ida Sørensen har overtaget Maikens hold om fredagen. Maiken er stadig med. Ida og Maiken finder selv ud af,  hvornår Maiken stopper helt. Maiken vil gerne være fredagsafløser.
4.Status på kommende aktiviteter
a) Engsighustur d. 17.-18. aug.
Der skal bruges et par hjælpere til at komme over motorvejsbroen ved Kartoffelmelsfabrikken Anette og Sanne træder til og hjælper.
Lisa har styr på alt det andet.
b) Åbent hus d. 31. aug.
Ann og Maiken er i gang med at planlægge. Der er kommet opslag med tilmelding i stalden.
c) Kvartalsarrangement- kursus i trailerlæsning
Ida er fortsat i gang med at planlægge med Betina fra hesteleg.dk
d) E-stævne d. 14.-15. sep.
Terminen er ansøgt, dommer er booket osv. Propositionerne kommer snarest.
Pkt. 6 Nyt fra udvalgene
1. Bane-og vedligeholdelsesudvalg
- indkøb af soldrens og ler til især bane 1 købes ind
- hegnet på springbanen skal repareres
Der skal indkøbes 10 plastikbomme- Louise skal spørge til råds først, om der overhovedet er råd til indkøbet.
2. Undervisningsudvalget
Der er kommet nye planer op
Det er pt stor ansøgning til undervisningsholdene. Vi er begrænset af tid og ponyer.
Der er nogen friske typer, der har meldt sig på undervisning på Klubmodul uden at have snakket med Lisbeth.
Mødes mandag d. 19 og kigger på om holdene skal omfordeles for at skabe plads til nye ryttere.
3. Cafeteriaudvalget
Strømmen til fryserne har været afbrudt i en længere periode pga. formodentligt lynnedslag. Det har betydet, at madvarerne til de kommende stævner/arrangementer har skulle smides ud.
4. Stævneudvalget
Se punkt 4d
5. Sponsor og pr udvalget
Der skal søges sponsorpræmier til de kommende stævne
6. Aktivitetsudvalget
7. Sportsudvalget
8. Equitourudvalget
9. Byggeudvalget
Pkt. 10 Eventuelt

Næste møde: 2/9 2019
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Referat bestyrelsesmøde 3/6 2019
Pkt. 1 Lisa byder velkommen
Pkt. 2 Godkendelse af referat
Pkt. 3 Nyt fra juniorudvalget
Intet nyt
Pkt. 4 Evaluering af gennemførte aktiviteter
a) Evaluering af Equitour
Det gik godt. Der var ingen udfordringer, vi ikke kunne tage hånd om. Jens Trabjerg har intet hørt fra stalden under stævnet. Der var mange hjælpere og godt humør over hele linjen på trods af noget til tider dårligt vejr. Rytterne var glade for hjælpen til at få læsset af. Der er evalueringsmøde med arrangørerne på fredag 7/6.
Pkt. 5 Emner til drøftelse/diskussion
a) Økonomi
Det kører godt med at få nye medlemmer på Klubmodul.
Der skal afleveres tilskudsrapport til kommunen, som bestyrelsen skriver under til dette møde.
Der er godt styr på folks betaling af facilitetsadgang.
b) Projekt Ny rytterstue
Der har været konstituerende bestyrelsesmøde i foreningen "Rytterstuen Snorgaardens Rideklub Langholt".
Klubben har fået et CVR-nummer og egen konto.
c) Fællestur til Equitour DM
Der kommer opslag op om fællestur til DM i dressur mandag den 10/6 i Uggerhalne rideklub.
Pkt. 6 Kommende aktiviter
a) Ridelejr
Lisa gennemgår programmet
Louise hører Spar Nord om de har en hoppeborg og popcornmaskine, vi kan låne.
Den endelige program kommer senere.
b) Kvartalsarrangement trailerlæsning
Intet nyt
c) Tur til Engsighus
Afholdes den 17.-18. august
Lisa har brug for hjælpere til at komme over veje og motorvejsbroer. Aftales over Facebook.
d) Åbent hus lørdag den 31. august
Program er undervejs.
Pkt. 7 Nyt fra udvalgene
a) Bane-og vedligeholdelsesudvalg
Bomindkøb sættes på standby.
Der skal indkøbes soldrens og ler til vedligeholdelse af banerne. Især dressurbane 1 trænger til pleje.
Der skal indkøbes en vandingsvogn.
b) Undervisningsudvalg
Der skal lige undersøges noget i forhold til antal ryttere på et hold i springning.
c) Cafeteriaudvalg
Intet nyt
d) Stævneudvalg
Intet nyt
e) Sponsor og pr-udvalg
Intet nyt
f) Sportsudvalg
Der er kommet en forespørgsel om et kursus i horsemanship fra et medlem. Det gives grønt lys til, at hun kan gå i gang med at planlægge sådan et kursus.
g) Equitour udvalg
h) Byggeudvalg
Pkt. 8 Evt.
Forhandleren af ponygamesudstyr er gået konkurs. Ida køber i stedet udstyret i England.

Næste møde 12/8 kl. 18.30.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde i SRLA d. 6/5 2019 

Dagsorden:

1. Velkommen
Lisa byder velkommen 
Afbud fra Dennis, Anette, Louise
2. Godkendelse af referat.
 Referatet fra sidste møde er godkendt.
3. Juniorudvalg (Freja, Sofie K, Marie, Ida Marie K, Caroline BT og Signe R.)
1. Status
Holdt møde i tirsdags og har planlagt deres aktiviteter under ridelejren. 
De har planlagt et arrangement den sidste weekend i sommerferien, hvor de skal overnatte på Snorgården og en tur i Fårup sommerland om søndagen.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
• Arbejdsdag d. 14. april - Steve
Der dukkede flere op end forventet, og der blev lavet rigtigt meget.
• D-stævne d. 18.-19. april – Maiken
Gik fint. Mange positive tilmeldinger fra rytterne. Banerne var gode.
Den opdelte hest/pony opvarmning i dressur gjorde at den ene dag blev ret lang.
Til næste d-stævne prøver vi med dressur en dag og spring den anden.
* Sikkerhedsuge uge 18- Maiken, Ida, Signe
Har givet stof til eftertanke for rytterne på holdene. Begynderne havde teori og opsadlingslære i stalden, mens de øvede hold havde rideteori i ridehallen.
Fremadrette skulle det måske afholdes to gange om året eller efter behov, hvis der starter mange nye. Der var også mange interesserede forældre, der kiggede med.
*Hjælper-aften d. 3. maj- Maiken, Ida, Signe
Der blev snakket om forventninger til hjælperne. Der blev spist pizza, og der blev lavet statements om Snorgården til den kommende plakat(er) for rideklubben. 
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Det kører fint. Vi har endnu ikke modtaget aktivitetstilskud fra kommunen, men det er undervejs.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Der er møde på torsdag den 9. maj. Vi har fået byggetilladelse af kommunen.
3. Equitour - Dennis (Steve, Maiken)
Der var infomøde søndag den 5. maj. Der er ikke nogle ændringer i arbejdet i forhold til sidste år. Der er lavet vagtplan, og alle vagter er besat.
4. Gennemgang og evt. rettelser af regler for springning - Alle
Der laves diverse rettelser til reglementet.
5. Tilbud på nye bomme og ponygames udstyr – Ida
Vi bestiller ponygamesudstyr, og bogstaver til kort og lang dressurbane. Steve undersøger, hvad bomme koster hos trælasten.
6. Nye juniorundervisere - Lisa
Der er lavet opslag om nye juniorundervisere. Der er kommet tre ansøgninger. 
Vi ansætter alle tre piger på henholdsvis dressur- og springhold.
7. Status på kommende aktiviteter:
- Ridelejr uge 27 - Lisa
Der kommer indbydelser ud indenfor den nærmeste fremtid.
Der skal lejes slushicemaskine og hoppeborg.
- Kvartalsarrangement – kursus i trailerlæsning - Ida
Ida har stadig kontakt. Arrangementet bliver nok ikke holdt i dette kvartal.
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Jens N., Tom, Bent, Michael, Kent).
2. Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth T.).
3. Cafeteriaudvalg (Susanne, Lise, Sanne og Anette).
Der var et par ubetalte regninger i cafeteriet, der er afregnet. Stævneudvalget skylder nogle penge, der er lånt til afregning af dommere.
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida, Signe og Sascha).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve, Lisa, Anette og Helle).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Ida, Signe og Maiken).
Arrangerer kvartalsarrangement til DM i dressur på finaledagen.
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt   
Der er kommet en forespørgsel dagskontingent af medlemskab i forbindelse med deltagelse DRIF cup. Det opererer vi ikke med. De kan få et 1/2 års kontingent som minimum.

Næste møde: 3. juni kl. 18.30
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Referat bestyrelsesmøde den 8/4 2019
 
Afbud fra Anette, Louise
1) Velkommen
Lisa byder velkommen
2) Godkendelse af referat
Referatet fra 1/3 og 18/3 er godkendt.
3) Juniorbestyrelsen
1. Status
På vegne af Freja beretter Dennis: Bestyrelsen har holdt møde og foreløbigt planlagt 6 arrangementer. 
Onsdag den 17/4 afholdes der soigneringskursus. Derudover vil de gerne afholde: Fåruptur, film/hyggeaften, en ”lille ridetur”, en fællestur ud af huset, juniorjulefrokost, forskellige aktiviteter til ridelejren. 
4) Evaluering af gennemførte aktiviteter
E-stævne 23.-24. marts
Ca. 50 starter i dressur, regnskabet er endnu ikke færdigt.
5) Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi
Kører godt. Louise vil gerne have at underviserne går i gang med at krydse eleverne på holdene af hver eneste undervisningstime på Klubmodul.
2. Status projekt ”Ny rytterstue”
Dennis har modtaget de sidste 22 tegninger. De 100.000 kr. til diverse etableringsomkostninger er ved at være brugt, når arkitekt og ingeniør og byggetilladelsen er betalt. Han har sendt tegninger til Tommy Heby med henblik på at få priser til byggematerialer og håndværkere.
3. Status på Equitour og DM
Der er er møde med Jens Trabjerg på onsdag den 10/4. Der vil vi få svar på de sidste spørgsmål, vi har til ham i forhold til, hvor meget vi skal hjælpe med under DM.
4. Priser på ponygames og bomme
Ida har indhentet tilbud og afventer tilbagemelding fra en forhandler, inden vi afgør, hvor vi skal købe henne.
5. Kommende aktiviteter
- Arbejdsdag den 14. april
To do liste:
Porten til den lille ridehal, skifte dyser i vandingsanlægget, skifte lysstofrør i den store ridehal, flytte en højttaler til porten ved den store ridehal, skifte diverse hegnspæle på springbanen, klippe grene ved udgangen til stien, rydde op ved trailerhjørnet, samle sten på alle banerne, bogstaverne på dressurbanerne skal sættes ud, baneplaneren skal repareres.
- D-stævne 19.-20. april
Da distriktet har besluttet, at pony og hest ikke må varme op på samme bane mere, har det været en udfordring at få propositionerne godkendt. Det kræver også lidt af planlægningen af afviklingen af stævnet til at gå op, når pony/hest ikke må varme op sammen. Det er nu lykkedes, og der er allerede en del tilmeldinger til stævnet.
Vi mødes kl. 13.00 torsdag den 18/4 og gør klar.
- Sikkerhedsuge uge 18
Der laves et opslag på fb indenfor nær fremtid
- Hjælperarrangement 3/5
Ida og Maiken er i gang med planlægningen.
- Kvartalsarrangement
Ida arbejder på at arrangere et trailerlæsningskursus
6) Nyt fra udvalgene
1. Bane- og vedligeholdelsesudvalget
2. Undervisningsudvalget
Der er lavet lidt om på springholdene.
3. Cafeteriaudvalget
Ovnen i cafeteriet er gået i stykker. Susanne får Michael til at finde og købe en ny ovn. 
4. Stævneudvalget
5. PR og sponsorudvalget
Holder møde i næste uge og fordeler opgaverne.
6. Aktivitetsudvalget
Åbent hus er flyttet til 31. august.
7. Sportsudvalget
8. Equitourudvalget
9. Byggeudvalget

7) Eventuelt

Til næste bestyrelsesmøde skal alle i bestyrelsen kigge vores springregler igennem og komme med input til, hvordan vi kan omformulere regler omkring springning og bomtræning samt turridning.

ste møde er mandag den 6. maj kl. 18.30. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat bestyrelsesmøde 18/3 kl. 18.30

1. Velkommen
Lisa byder velkommen
2. Godkendelse af referat
Udsættes til næste gang
3. Evaluering af gennemførte aktiviteter
Klubweekend 18-19/2. 15 piger deltog. Det var et blandet program med hesteagility, foderforedrag, besøg af coach
Generalforsamling d. 28. februar. Ca. 40-45 til fællesspisning og til generalforsamlingen efterfølgende. Beretningen blev afholdt som en Kahoot, hvilket var en stor succes.
Måske vil det være en god ide, at dem, der melder sig som kandidater til bestyrelsen, fortæller kort om sig selv inden valget.
Fastelavn d. 3.marts. Der var 38 deltagere. Godt med at dele ringridning i trav ind i hold, så deltagerne ikke skulle bytte hest hele tiden. Næste år vil vi afholde ringridning i galop først, så trav og til sidst skridt, så de små ryttere ikke skal vente i så lang tid på tøndeslagningen.
4. Emner til orientering/drøftelse
1) Status økonomi: Alle er ved at være oprettet på klubmodul. 
Vi skal nok bruge nogle penge på at få oprettet en ny internetforbindelse. Vi vil have oprettet et erhvervsnummer til mobilepay og have fat i en telefon, hvor rideklubbens simkort kan flyttes over i.
2) Status projekt ”Ny rytterstue”: Vi har fået landzone- og byggetilladelse. Der er søgt fonde for 150.000 kr og sendt ansøgning til SparNord-fonden, der vil blive behandlet i juli. De sidste tegninger kommer i morgen, så der kan indhentes listepriser på materialer.
3) Status projekt lille ridehal: Der mangler at blive lavet det sidste. Der skal samles en flok til at få lavet.
4) Equitour og DM: Equitourudvalget har holdt møde. De har fået melding tilbage fra Jens Trabjerg omkring nogle problematikker, der var sidste år under Equitour. Der har også været en forventningsafklaring omkring, hvad staldopgaven til DM indebærer. Vi byder ind på staldopgaven til Equitour og overvejer stadig, om vi skal byde ind på staldopgaven til EM.
5) Sponsorat fra SIFA-Lind puljen: Pengene skal bruges til indkøb af ponygamesudstyr og bomme af træ. Ida indhenter tilbud. 
6) Status på kommende aktiviteter
- E-stævne den 23.-24. marts: Der er fin tilslutning til dressuren, men stævneudvalget har valgt at aflyse springningen på grund af for få starter. Til næste træningsstævne tages bestyrelse med på råd, inden der tages en beslutning, om det skal afvikles eller ej. 
- Sikkerhedsuge: Uge 18
- D-stævne d. 19.-20. april: Der er søgt propositioner. Der afholdes arbejdsdag 14. april.
- Hjælperarrangement dato: 3. maj
5. Nyt fra udvalgene
1. Bane-og vedligeholdelsesudvalg: De nyindkøbte lysstofrør passer ikke til armaturerne i den store ridehal. Det undersøges, om de kan byttes til nogle, der passer. 
Lisa kontakter Iversen Markservice for at få rettet bunden i ridehallen af. Vi hører ham, hvad der vil være godt at blande i bunden for at løsne den op. 
2. Undervisningsudvalg: Lisbeth og Susanne planlægger at holde møde. Det skal undersøges, om der skal rokeres rundt på springholdene.
3. Cafeteriaudvalg
4. Stævneudvalg
5. Sponsor- og pr.udvalg: Planlægger at afholde møde.
6. Aktivitetsudvalg: Der er kommer forslag om at afholde et loppemarked, hvor folk udefra kan købe en stand. Der gives grønt til afholdelse af sådan et arrangement.
7. Sportsudvalg: Forslag om kursus i trailerlæsning. Ida planlægger et sådant arrangement.
8. Equitourudvalg
9. Byggeudvalg
10. Eventuelt:
Lisbeth har en forespørgsel om regler for brug af glidetøjler. Vi kan som rideklub ikke lave et forbud mod det, men vil se tiden an, om vi evt. skal gøre en indsats for at oplyse/undervise om brug af glidetøjle.

Næste møde:  mandag den 8. april kl. 18.30.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 1/3 2019

1. Velkommen
Lisa byder velkommen
2. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Lisa Kristiansen
Næstformand: Maiken Winther
Kasserer: Louise Hansen
Sekretær: Ann Kirkegaard
Distriktsrepræsentant: Ida Kramer

Bestyrelsesmedlemmer herudover: Susanne Kramer, Ida Kramer, Steve Klemmensen, Dennis Vels
Suppleanter: Anette Bindslev, Sanne Brasholt, Lise Thomsen, Signe Gadgaard

3. Hvad vil vi arbejde for i 2019, og hvad er strategien?
Bibeholde rideklubbens profil som værende en klub, hvor der er plads til alle, både bredden og eliten. Det vil vi blandt andet gøre ved at forsøge at kreere plakater til ophæng med udsagn om, hvad der gør SRLA helt unik i forhold til andre rideklubber i området.
4.og 5. Revidering af udvalgene og ansvarsfordeling samt omrokering af udvalg
a. Bane- og vedligeholdelsesudvalg (Steve, Bent, Jens N, Tom, Michael, Kent)
b. Undervisningsudvalg (Susanne, Lisbeth T)
c. Cafeteriaudvalg (Susanne, Lise, Sanne, Anette)
d. Stævneudvalg (Maiken, Ann, Ida, Signe, Sascha)
e. Sponsor og pr udvalg (Dennis, Steve, Lisa, Anette og Helle)
f. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Ida, Lise)
g. Sportsudvalg (Ann, Maiken, Ida, Signe)
h. Equitourudvalg (Dennis, Steve, Maiken)
i. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens, Olav)

6. Eventuelt
 
Næste bestyrelsesmøde 18/3 kl. 18.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 4/2 2019

Dagsorden:

1. Velkommen 
Lisa byder velkommen
Afbud fra Bent
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
1. Status
Der skal laves et opslag om bowlingtur tirsdag den 19. februar.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Louise har lavet regnskab for 2018. Der er overskud.
Bestyrelsen er enige om at overføre 50.000 kr til projekt ny rytterstue.
Der er stadig bøvl med at få meldt alle på Klubmodul.
Maiken får lavet velkomstfoldere med info om Klubmodul.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Første aconto betaling er gennemført. Ingeniøren har fået tegningerne og i løbet af 2-3 uger vil tegningerne blive sendt til kommunen til godkendelse og byggetilladelse.
Etableringen af foreningen " Rytterstuen Snorgårdens Rideklub" vil foregå til generalforsamlingen.
3. Status projekt lille ridehal – Steve
Ridehallen er blevet åbnet og der er fuld gang. Dennis har lavet en lille skammel, der måske skal være lidt højere. 
4. Sponsorat fra SIFA - Lind Puljen - Dennis
Rideklubben har fået 5000 kr, som Lisa og Dennis var ude at modtage ved en festlig ceremoni. 
5. Equitour - Dennis
Den 25. februar er der møde med Equitour-arrangørerne, som Dennis og Maiken tager med til.
6. Facebookgruppen - Lisa
Der er pt en tendens til, at der bliver billeder af hestelort og beskidte spiltove op på facebooksiden. Det er et trælst billede at sende af rideklubben udadtil. 
Ida laver en lukket medlemsgruppe til alt det, vi ikke vil have på den åbne Facebookgruppe.
7. SRLA i fremtiden, bl.a. aktivitetsplan – Lisa
Lisa laver en oversigt over årets kommende aktiviteter, der kan fremlægges til generalforsamlingen og kan bruges til konstitueringsmødet den 1. marts.
8. Status på kommende aktiviteter:
- Klubweekend 18.-19. feb. – Ann/Lise
Der er kommet tilmeldingssedler op. Der er nogenlunde styr på programmet.
- Generalforsamling d. 28. feb. - Lisa
Der er styr på det.
Der skal også indkaldes og afholdes stiftende generalforsamling for "Rytterstuen Snorgårdens Rideklub"
Dennis vil bruge lidt tid på at præsentere projekt rytterstue og Equitour på generalforsamlingen.
- Fastelavn d. 3. marts – Ann
- 1. kvartalsarrangement – Ann
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom, Michael, Kent).
2. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.)
3. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida)
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt 
 
Næste møde fredag den 1. marts kl. 17.00         
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 14/1 2019
Dagsorden:
1. Velkommen 
2. Godkendelse af referat
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
1. Status
God og hyggelig julefrokost. Ikke så mange deltagere som vanligt (13 stk) 
Planlægger at afholde skøjte- eller bowlingtur inden generalforsamling.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
• Juleafslutning i uge 51 – Lise
Gik som det plejede. På nogle hold kom der en del til æbleskiver, andre dukkede talstærkt op.
• Juleridetur - Ida
Gik meget godt. Der deltog en 20 stykker. Ingen faldt af. Rytterne fik æbleskiver efter turen.
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Louise har været i gang med at lave regnskab. Der er for mange penge.
Der er pt kun en enkelt, der skylder penge for undervisning.
Louise vil lave regnskab med Mogens.
Hun vil fremover gerne lave regnskabet for stævner også.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Der er blevet overført 100.000 fra kommunen, og de har givet tilsagn om at overføre yderligere 300.000. Der er gået arbejde igang om at søge byggetilladelse. 
Der bliver sat gang i oprettelsen af støtteforeningen. Der er nyt møde mandag den 21. januar.
Lions club vil støtte os med en pensioneret arkitekt, Bjarne, der vil fungere som projektleder og rådgiver, når vi skal igang med at bygge.
3. Status projekt lille ridehal – Steve
Hallen er færdig. På fredag den 18. kommer der sand, som Kent har lovet at køre sandet ind.
Der skal hænges ridehusregler op i de to ridehaller. 
Dennis indkøber trillebør til den nye hal.
4. Torsdag de 2 sidste undervisningshold - Lisa
Caroline Toft er ansat som underviser på disse hold.
Signe Gadgaard har overtaget de to første hold om tirsdagen, Ida Kramer har de to sidste hold tirsdag og de to første om torsdagen.
5. Datoer for årets stævner - Maiken
Forslag til E-stævne: 23-24. marts
D-stævne forår: 1. 27.-28. april 2. 19.-20. april
E-stævne efterår: 14.-15. september
D-stævne: 13.-14. oktober
6. Status på kommende aktiviteter:
- Nytårskur d. 19. jan – Ann
- Klubweekend 18.-19. feb. – Ann/Lise
Der skal sendes info ud om dato
- Generalforsamling d. 26. feb. - Lisa
Hallens cafeteria er ikke ledig den 26. Lisa undersøger, om det er ledigt den 28. februar eller den 13.-14. marts. 
Lisa og Louise sørger for pulled pork til fællesspisning. 
Konstituerende bestyrelsesmøde den 1. marts kl. 17., såfremt generalforsamlingen bliver afholdt den 28. februar
- Fastelavn d. 3. marts – Ann
Ringridning.
Lisbeth og Olav spørges om tønder
Kongekroner, slikposer, fastelavnsboller, præmier til de tre placerede og pænest pyntede. Bane- og vedligeholdelsesudvalget modificerer ringene
- 1. kvartalsarrangement - Ann
Forslag til aktiviteter:
Åben bedømmelse dressur
Agility
Løsspringning
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom, Michael, Kent).
2. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.).
3. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa)
Helle vil gerne stå for indkøb af klubtøj fremover.
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise)
7. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
Dennis afventer svar på, om vi skal stå for stald til Equitour i år.
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt 

Nyt møde: 4/2 kl. 18.30   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 4/12 2018
Afbud fra Helle, Kirsten, Maiken og Louise
Dagsorden:
1. Velkommen 
Lisa byder velkommen. 
2. Godkendelse af referat.
        Referatet er godkendt
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
1. Status
Holder julefrokost på lørdag. Ikke så mange tilmeldinger som sædvanligt.
Der er styr på mad og aktiviteter.
4. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Louise
Klubmodul er kommet godt igang. Der er dog lidt indkøringsproblemer her i starten.
2. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Kommunen har givet grønt lys til at vi må køre videre med den klubstruktur, som Mogens fortalte om på sidste bestyrelsesmøde. Vi skal derfor i gang med at oprette støtteforeningen. Vi afventer svar fra Lions Club, der måske gerne vil støtte klubbens med håndværksmæssig støtte og råd. 
Olav har fået den nye lejekontrakt. 
Nybolig har fastsat en pris på markedsleje på 200 km2 på bøhlandet. Det beløber sig i 36.000kr. Dette har Nybolig gjort gratis for at støtte klubben.
3. Status projekt lille ridehal – Steve
Projektet skrider frem. Der er arbejdsdag søndag d. 9. december. Hallen forventes færdig engang i januar. 
4. Tirsdag de 2 sidste undervisningshold - Lisa
Der er endnu ikke fundet en løsning.
5. Generalforsamling - Lisa
6. Status på kommende aktiviteter:
- Juleafslutning i uge 51 - Lisa
Lise koordinerer indkøb med Helle
- Springkursus ved Mathias – Ann
Intet nyt
- Nytårskur – dato m.m.
Den 19. januar foreslås
Afholdes hos Ann
- Klubweekend i uge 8 – Ann/Lise
Lisa har et forslag til en aktivitet.
5. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom, Michael).
Der skal køres salt i banen i ridehallen. 
2. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.).
3. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
6. Eventuelt               
    Steve køber juletræ til ridehallen.
Elevhestenes udstyr skal gennemgås. Der mangler blandt andet elastikker til sikkerhedsbøjlerne. Lisa snakker med Lisbeth.

Næste møde: tirsdag den 14. januar kl. 18.30.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 13/11 2018
Dagsorden:
1. Velkommen 
Lisa byder velkommen
Afbud fra Kirsten 
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
1. Juniorjulefrokost den 1. december. Arrangeres som sammenskudsgilde. 
En anden mulighed kunne være at søge om Hammerpigerne (Lions club) om de evt. vil støtte arrangementet og give tilskud til maden.
Dennis undersøger om kasernens kantine kan lånes.
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
• D-stævne d.13.-14. okt. – Maiken
Det gik godt. Færre starter end normalt, men det har været en generel tendens i distriktet og resten af landet.
5. Emner til orientering/drøftelse:
1. Status økonomi – Lisa
Regnskabet går pt i nul, men overskud fra stævner og ridelejr er ikke indregnet. Nye medlemmer bliver henvist til klubmodul. 
2. Status projekt ”Ny rytterstue ” – Dennis/Steve
Se punkt 9
3. Status projekt lille ridehal – Steve
De sidste materialer skulle gerne komme på tirsdag den 20.
Der indkaldes til en arbejdsweekend, når de sidste materialer er kommet.
4. Tirsdag de 2 sidste undervisningshold - Lisa
Lisbeth vil gerne af med tirsdagsholdene. Der skal findes en ny.
5. Elevskolecup - Lisa
Vi forsøger at finde nogle, der vil stå for det til næste runde.
6. Indstilling til ”Årets Energibundt” – Lisa
DIF kårer hvert år årets energibundt, der er indstillingsfrist af kandidater den 18. november. Lisa hører om Karoline vil skrive en indstilling. 
7. Generalforsamling, hvem fortsætter i bestyrelsen? - Lisa
Der skal findes nye hoveder til bestyrelsen. 
8. Juleskrab – Lisa/Ida
Juleskraber er bestilt og det sættes igang. Der er igen udlovet første og anden præmie til dem, der sælger flest.
9. Status på kommende aktiviteter:
- Juleafslutning i uge 51 - Lisa
Der skal serveres æbleskiver.
Mandag: Ann 
Tirsdag: Lise og Sanne
Onsdag: Helle(?)
Torsdag: Bent
Fredag: Lisa
- Springkursus ved Mathias? Ann
Kurset afholdes mellem jul og nytår
6. Nyt fra udvalgene:
1. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom, Michael)
2. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.).
3. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
4. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
5. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
6. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
7. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
8. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
9. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
Status: Dennis har modtaget tegningen af byggeriet.  Der skal bygges i et plan. Budgettet hedder pt 930.000 (heraf ca. 300.000 i moms), når diverse tilskud er trukket fra samt indberegnet, at vi kan levere en masse arbejdskraft selv.
Mogens fremlægger en konstruktion på, hvordan man som klub kan undgå at betale moms af pengene til byggeomkostningerne ved at oprette en støtteforening, som rideklubben så kan leje det nye byggeri af. Lejen skal der så betales moms af. Lejeprisen skal svare til markedslejen. 
Støtteforeningen skal laves hurtigst muligt. Den skal have et CVR nr og ansøges om at blive momspligtig.
Vi planlægger at lave et arrangement for klubbens medlemmer og forældre, hvor arrangementet fremlægges, og vi undersøger om der blandt medlemmer og deres familier er nogle hidtil ukendte resurser, vi kan udnytte til byggeriet.
7. Eventuelt 
  
Næste møde 4. december kl. 18.30 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 2/10 2018
Afbud fra Kirsten, Dennis og Emilie
Dagsorden:
1. Velkomme
2. Godkendelse af referat.
3. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
a. Status
Emilie er i London, så ingen status fra juniorudvalget...
4. Evaluering af gennemførte aktiviteter:
• Kursus Michelle Lyngholm d. 29.-30. sep. – Ann
Kurset var en succes. Der var 11 tilmeldte. Det er aftalt med Michelle, at hun kommer igen engang i efteråret/vinteren.
Vi prøver at høre Mathias, om han kunne være interesseret i at afholde et weekendspringkursus, hvor Dennis evt. kan videofilme rytterne, så deres ridt kan gennemgås fælles senere.
5. Emner til orientering/drøftelse:
a. Status økonomi – Louise
Der skal betales feriepenge til underviserne, Maiken er den eneste, der har fået dem. 
Det vil være omkring 10.000 kr, der skal udbetales.
Der er stadig restancer på undervisning. Louise tjekker betaling af facilitetsadgang og får styr på, hvem der ikke har indbetalt for første halvår af 2018. Klubmodul virker. Der er dog stadig nogle ting, der skal ordnes i forhold til den gamle hjemmeside.
b. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Der er holdt møde med arkitekten. Han kom med et nyt forslag, om hvordan vi kan bygge rytterstuen på en billigere måde. Han laver en tegning med beregninger på en pris. 
c. Status projekt lille ridehal - Steve
Vi har afventet at få farvekoden på pladerne. Dem har Helle fået fat i. Pladerne skal være gule og hvide, og derfor kommer det til at koste lidt ekstra.
d. Status ny hjemmeside ”Klubmodul” – Lisa
Den virker. Den gamle hjemmeside skal lukkes ned, inden vi kan udnytte alle klubmoduls finesser.
e. Status på kommende aktiviteter:
• D-stævne d.13.-14. okt. - Maiken
Vi er klar og afventer tilmeldinger. 
6. Nyt fra udvalgene:
a. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom?, Michael? og Søren?).
Der skal fjernes grene og andre ting på springbanen. 
Der er mange bomme, der er knækkede. 
Vi skal have tjekket op på, hvor mange bomme, vi har.
Porten i ridehallen binder og er meget svær at åbne/lukke.
Iversen markservice vil komme og rette bunden af i uge 42.
b. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.)
c. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
d. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida).
e. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
f. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
Juleskrab skal sættes igang.
g. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
h. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
i. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt
Vi er blevet kontaktet om vi kunne være interesseret i at afholde distancestævne. 
Det skal der tænkes over, inden vi tager stilling til det.         
                         
Nyt møde: 13. november kl. 18.30
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat af bestyrelsesmøde i SRLA d. 11/9 2018
Dagsorden:
1. Velkommen 
Lisa byder velkommen
Afbud fra Kirsten og Dennis
2. Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt.
3. Olav kommer og drøfter muligheden for udnyttelse af det gamle halmhus.  
Olav giver grønt lys til, vi omdanner den til ridehal.
4. Juniorudvalg: (Emilie, Signe G., Marie, Freja, Sofie, Sabina og Bruno)
a. Status
 Planlægger at lave noget sjovt i efterårsferien. Måske en ridetur i naturen og filmaften bagefter.
5. Emner til orientering/drøftelse:
a. Status økonomi – Louise
b. Status projekt ”Ny rytterstue” – Dennis/Steve
Lions Club har fået en rundvisning på Snorgården. De har opfordret os til at søge tilskud hos dem.
Der skal en arkitekt indover tegning af rytterstuen, så ingeniørerne kan komme i gang med at lave beregninger på diverse ting.
Der er indhentet tilbud hos tre forskellige arkitekter for at få den bedste pris.
c. Status ny hjemmeside ”Klubmodul” – Lisa
Hjemmesiden kører. Folk skal bare melde sig på. Lisa laver en skrivelse med en brugermanual, som hun sender ud. 
Vi skal dog have fundet en løsning på problemet, at systemet ikke kan finde ud af at give rabat på nr 2 undervisningstime.
d. Ekstra hestehold i spring - Helle
På det nuværende hestehold er der nogle der gerne vil lave gymnastikspringning, og nogle der gerne vil springe bane. Derfor forsøger vi at oprette endnu et hestehold, så begge typer ryttere tilgodeses.
e. Eneundervisning mandag – Lisa
Udskydes til næste møde.
f. Prisstigning på ponyleje - Lisa
Olav og Lisbeth vil gerne have 50kr ekstra i ponyleje ved årsskiftet. 
g. Status på kommende aktiviteter:
• E-stævne d.15.-16. sep. - Maiken
Meget få starter i dressur. Der er meldt flere til i springning end sædvanligt.
Der er aftensmad fredag aften. 
• Kursus Michelle Lyngholm d. 29.-30. sep. – Ann
Intet nyt
• Ryttermærkeundervisning – Lisa
                     Kirsten har lavet en aftale med, at Julie Stetkær forestår undervisningen. Elisabeth vil gerne komme og være dommer. Vi udskyder til efter nytår.
6. Nyt fra udvalgene:
a. Bane og vedligeholdelsesudvalg (Bent, Steve, Jens N., Tom?, Michael? og Søren?)
Steve har indhentet tilbud på nye lysstofrør til ridehallen. Det kommer til at koste omkring 3000 kr.
b. Undervisningsudvalg (Kirsten, Lisbeth T.).
Helle laver lister, og Kirsten tjekker dem.
c. Cafeteriaudvalg (Helle, Lise og Kirsten).
d. Stævneudvalg (Maiken, Ann og Ida)
Propositionerne til d-stævnet i oktober er vist langt om længe godkendt.
e. Sponsor og pr. udvalg (Dennis, Steve og Lisa).
Lisa skal i gang med at søge sponsorater til d-stævnet.
f. Aktivitetsudvalg (Lisa, Ann, Maiken, Helle, Kirsten, Ida, Lise).
g. Sportsudvalg (Ann, Lisbeth V. og Ida).
h. Equitourudvalg (Dennis, Steve og Maiken)
i. Byggeudvalg (Dennis, Steve, Mogens og Olav)
7. Eventuelt     
Pengeboksen står af og til åben. Vi skal huske at låse den. 
Der er kommet skab til rideklubbens hjelme og sikkerhedsveste. Bent indkøber en nøgleboks til nøglen til skabet.
Såfremt nogen falder over et billigt køkken, kunne det nuværende i cafeteriet godt trænge til at blive udskiftet.

Ny dato for møde 2. oktober kl. 18.30.